ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πρόκειται για τον βασικό πυρήνα δράσης του Γραφείου, με σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων :

 

  • διάσωσης επιχειρήσεων με την υπαγωγή τους στις εκάστοτε ισχύουσες ευνοϊκές διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (εξυγίανση, συνδιαλλαγή, πτώχευση κλπ.)  
  • ίδρυσης και λειτουργίας εταιρειών
  • συγχωνεύσεων και εξαγορών
  • εισαγωγής εταιριών στο Χρηματιστήριο
  • αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου
  • τροποποιήσεων καταστατικού
  • παρακολούθησης - τήρησης πρακτικών ανωνύμων εταιρειών
  • υποστήριξης σε θέματα τραπεζικού δικαίου
  • e-commerce και ηλεκτρονικές δημοπρασίες 
  • διεκδίκηση ανείσπρακτων απαιτήσεων των εντολέων μας από την άσκηση της εμπορικής τους δραστηριότητας (επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια κλπ.), με εξώδικες και δικαστικές ενέργειες και με εκτέλεση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από συνεργάτες δικαστικούς επιμελητές, οι οποίοι λειτουργούν πάντοτε υπό τις οδηγίες και την εποπτεία μας.

 

 

Βουκουρεστίου 21, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 36 01 020